CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI
Liên đoàn Lao động tỉnh học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Ngày cập nhật: 02/04/2019

    Sáng ngày 13/3, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIX) cho cán bộ công đoàn chuyên trách trong tỉnh.
Sáng ngày 13/3, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIX) cho cán bộ công đoàn chuyên trách trong tỉnh.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt các nội dung tại hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt tới các cán bộ công đoàn chuyên trách nội dung Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW  của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX: Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 21/12/2018 về “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển Khu kinh tế Thái Bình”; Nghị quyết số 03-NQ/TU về “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 30/1/2019 về tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.      Thông qua hội nghị, các cán bộ công đoàn chuyên trách trong tỉnh nắm rõ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, từ đó triển khai, vận dụng hiệu quả từng nội dung cụ thể tại đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Bá Mạnh
Các tin khác cùng chủ đề
 
  • VIDEO
Công đoàn Việt Nam - Những chặng đường l...
  • CHUYÊN MỤC
  • LIÊN KẾT WEBSITE