PHÁP LUẬT, CHÍNH SÁCH KINH TẾ XÃ HỘI
LĐLĐ huyện Vũ Thư phối hợp với MTTQ huyện và các ngành chức năng giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Ngày cập nhật: 16/10/2019

   

Thực hiện Quyết định 217- QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội giám sát, phản biện xã hội; thông báo số 500-TB/HU, ngày 14/6/2019 kết luận nội dung chương trình giám sát của Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư  năm 2019; từ ngày 24/9 đến ngày 01/10, Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư phối hợp với  Mặt trận tổ quốc huyện và các ngành chức năng tổ chức giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại 05 cơ quan và trường học trong huyện.

Giám sát thực hiện quy chế dân chủ tại Trường MN Hồng Lý

 

Qua giám sát cho thấy các đơn vị cơ bản đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của ngành và của cấp trên; lãnh đạo đơn vị phối hợp với Ban Chấp hành công đoàn cơ sở để thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị. Đã tuyên truyền, phổ biến Nghị định 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập các văn bản có liên quan đến người lao động trong đơn vị. Thành lập và thường xuyên kiện toàn ban chỉ đạo của các đơn vị theo quy định, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Xây dựng hệ thống nội quy, quy chế để chỉ đạo thực hiện tại đơn vị: xây dựng quy chế thực hiện  dân chủ tại cơ sở; quy chế phối hợp hoạt động giữa lãnh đạo đơn vị và Ban Chấp hành CĐCS; nội quy, quy chế của cơ quan, trường học; quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế thi đua khen thưởng...

Việc thực hiện chức trách của người đứng đầu đảm bảo theo quy định, thực hiện dân chủ trong quản lý điều hành đơn vị. Thực hiện công khai để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được biết, được tham gia ý kiến xây dựng nội quy, quy chế, kế hoạch công tác, được giám sát quá trình thực hiện. Phối hợp với Ban Chấp hành CĐCS thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị công chức viên chức và người lao động, tổ chức đối thoại với người lao động; chỉ đạo hoạt động của ban thanh tra nhân dân theo quy định. Các đơn vị đã công khai, niêm yết các văn bản, niêm yết nội quy quy chế tiếp công dân theo quy định. Cán bộ công chức, viên chức và người lao động nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nội quy quy chế của cơ quan, đơn vị và có ý thức tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, người lao động trong việc tham gia giám sát, kiểm tra, đóng góp ý kiến cho lãnh đạo đơn vị; xây dựng cơ quan, đơn vị đảm bảo giữ ổn định, đoàn kết nội bộ; nâng cao ý thức, trách nhiệm, chấp hành nghiêm chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị doanh nghiệp; hạn chế được đơn thư kiến nghị vượt cấp, đảm bảo giữ ổn định tại mỗi cơ quan, đơn vị.

  

Tuy nhiên qua giám sát Đoàn cũng đã chỉ ra một số điểm còn tồn tại mà các đơn vị cần lưu ý như: Công tác tuyên truyền các nội dung về việc thực hiện quy chế dân chủ ở một số đơn vị chưa thường xuyên; nhận thức về quy chế dân chủ và trách nhiệm thực hiện của một bộ phận cán bộ, công chức và người lao động còn hạn chế; hoạt động của Ban thanh tra nhân dân ở một số nơi còn mang tính hình thức, hiệu quả ch

ưa cao; việc công khai các văn bản một số đơn vị thực hiện chưa đảm bảo theo quy định. Từ những tồn tại hạn chế đó, Đoàn giám sát liên ngành đã báo cáo, kiến nghị với Ban chỉ đạo quy chế dân chủ của huyện Vũ Thư, các ngành chức năng và các đơn vị được giám sát để có các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới./.

 

Đặng Thị Hương
 
  • VIDEO
Công đoàn Việt Nam - Những chặng đường l...
  • CHUYÊN MỤC
  • LIÊN KẾT WEBSITE