Thứ 6, ngày 20/07/2018
Văn Bản
Tìm kiếm văn bản:  
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 VD 11/04/2016 VD
2 1699/QĐ-TLĐ 24/10/2016 Quyết định về việc ban hành quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2017
3 1616/HD-TLD 24/10/2016 Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2017
4 29/HD-TLĐ 02/11/2016 Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2016
5 02/HD-UBND 06/10/2016 Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2016